Bindeord

Konjunktioner

For at skabe sammenhæng i den tekst, du skriver, skal du bruge bindeord. Herunder er der nogle nyttige bindeord på spansk. I venstre kolonne ser du, i hvilke situationer, du kan bruge de spanske bindeord samt de spanske bindeord. I højrekolonne en dansk oversættelse.

Udover bindeord kan du nederst på siden se, hvad du kan skrive, hvis du skal give udtryk for din mening.

Om binndeord i andre bisætninger (betingelse, hensigt m.m.), se siden Konjuntiver, brug’ under bisætninger her

 

Bindeord på spansk

Dansk

For at indlede

para empezar for at begynde
según…. ifølge….
 

For at tilføje information

y og
además desuden
también også
asimismo ligeledes
y encima og derudover
 

For at tilføje negativ information

y para colmo og så ikke nok med det…..
y por si fuera poco og som om det ikke var nok….
y lo que faltaba og det var lige det, der manglede..
 

For at introducere modsat/alternativ idé

en cambio til gengæld
aunque skønt, selvom
pero men
sin embargo men; imidlertid
por el contrario tværtimod
 

For at udtrykke følge/konsekvens

por lo tanto derfor
así que så..
de modo que så(ledes) at
por esta razon derfor, af denne grund
de manera que så at, på en sådan måde at..
 

For at forklare

es decir det vil sige
es que det er fordi at…
o sea eller med andre ord
 

For at ordne ideer/tanker

en primer lugar/primero for det første
en segundo lugar/segundo/después for det andet/dernæst
por un lado på den ene side
por otro (lado) på den anden side
por una parte på den ene side
por otra (parte) på den anden side
(y) por último, til sidst, endelig
 

For at bringe fortællingen videre

de repente pludselig
en aquel momento i dette øjeblik
entonces,
luego derpå
 

For at angive årsag

ya que
eftersom, forsåvidt som
porque fordi
como (foranstilles) fordi
 

For at give information uden at tage stilling til om det er sandt

según dicen ifølge hvad man siger
Dicen que de siger at
según parece det synes at
He oido que jeg har hørt at
 

For at tilføje argumenter/insistere på det du har fremført

en el fondo inderst inde, i grunden, egentlig
la verdad es que sandheden er at
lo cierto es que sikkert er det at, så meget er sikkert at
a fin de cuentas når alt kommer til alt
 

For at sammenligne

tanto ….como såvel…. som
… más …. que ..mere …end
…. menos….. que ….mindre….end

For at afslutte

en resumen  kort sagt, kort og godt, endelig
total, que…..  kort sagt, at
En fin, que  kort og godt, , alt i alt
a fin y al cabo når alt kommer til alt
al fin /por fin endelig, til sidst, til slut
finalmente til sidst
en definitiva i den sidste ende, endelig, når alt kommer til alt
 

For at udtrykke din mening (ikke bindeord)

opino que  jeg mener at
pienso que  jeg mener/synes at
me parece que  jeg synes at
en mi opinión  efter min mening
para mí  for mig (at se)
tal como lo veo yo, sådan som jeg ser det
estoy convencido/-a de que jeg er overbevist om at…

 

Comments are closed