Forholdsord

 

Præpositioner

Forholdsord følges normalt af en styrelse, men ikke altid: Vinduet, katten kom ind ad, stod åben.

På spansk kan forholdsordet aldrig stå uden styrelse. Man kan evt. flytte forholdsordet hen foran styrelsen: la ventana por la que entró el gato, estaba abierta.

Se evt. flere forholdsord under stedsbetegnelser her

A: til, i, for at, om..

til, i: angiver retning samt endemål for en bevægelse:
Voy a Madrid
Jeg skal til Madrid
vamos al teatro esta noche Vi skal i teatret i aften
La policía lo empujó a la salida
politiet skubbede ham hen til/mod udgangen
Tienes que girar a la izquierda
Du skal dreje til venstre
El decenso al fondo de la mina dura cinco minutos Turen ned i bunden af minen varer 5 minutter
Le mandé al vecino para pedirle café Jeg sendte ham ind til naboen for at bede om kaffe.
¿Adónde vas?
Hvor skal du hen?
Mírame a los ojos
 Kig mig i øjnene
i: angiver afstand, pris, højde og dybde:(oversættes tit ikke på dansk)
Madrid está a unos 60 kilómetros de Toledo Madrid ligger (i en afstand af) 60 kilometer fra Toledo
Los tomates están a 2 euros el kilo
Tomater ligger på 2 euros pr. kilo
El libro está al alcance de la mano Bogen er indenfor rækkevidde
La cometa está a una altura de 200 metros
Dragen er i en højde af 200 m
for at (hensigt ved bevægelsesverber) El director viene a hablar sobre su nueva película
Instruktøren kommer for at tale om sin nye film
i, på, med: for at angive måden, midlet eller materialet anvendt til at lave noget
Esta pintura está pintada al óleo
Dette maleri er malet i olio
La carta fue escrita a mano
Brevet blev skrevet i hånden
No anduvo a la Basilica a pie, sino a gatas
han gik ikke hen til kirken til fods, men kravlende (derimod)
Preparo la pizza a la italiana
Jeg laver pizzaen på italiensk måde
Hay una diferencia de opiniones
Der er meningsforskelle.
foran genstandsled når det er en person eller et personificeret dyr (oversættes ikke på dansk) Visitamos a la abuela ayer I går besøgte vi bedstemor
dog ikke, hvis genstandsleddet er et ikke-personificeret dyr, en ubestemt person eller i forbindelse med hay Necesitamos una secretaria
Vi har behov for en sekretær
til, bestemt for: foran hensynsled voy a darle un libro a Juan
Jeg vil give Juan en bog/jeg vil give en bog til Juan
for at angive tid, klokkeslæt, alder
El accidente sucedió a medianoche Ulykken skete ved midnatstide
El concierto empieza a las tres Koncerten begynder kl. 3
Al día siguiente volvimos Næste dag vendte vi tilbage
Se casaron a los cuarenta años De giftede sig som 40-årige
om:  + dagen/ugen/måneden/året 3 veces al día/a la semana/al mes/al año…  3 gange om dagen/ugen/måneden/året…
for at angive dato estamos a 3 de julio  Vi har den 3. juli.
sammen med de om varighed: de………. a …. (fra….til) Voy del 3 al 10 de septiembre
Jeg tager afsted fra den 3. til den 10. september.
da……: al + navneform Al salir del cine me encontré con mi marido Da jeg kom ud af biografen mødte jeg min mand
al llegar a casa se da cuenta de que su madre está mejor Da han komme hjem erfarer han, at hans mor har det bedre.

ANTE: overfor..

overfor Ante/frente a mi casa está la catedral Overfor mit hus ligger katedralen
Ante esta enfermadad hay pocas soluciones Overfor denne sygdom er der få løsninger
fremfor (alt) Ante todo es un problema ambiental Det er fremfor alt et miljømæssigt problem

BAJO: under

under Hay una bodega bajo la casa Der er en vinkælder under huset
angiver tid ved epoker: under El Nuevo Mundo fue conquistado bajo el reinado de los Reyes Católicos Den nye verden blev erobret under de Katolske Kongers kongedømme.
Ifølge/under/i overensstemmelse med/efter Mató al político bajo órdenes Han dræbte politikeren efter ordrer

CON: med

med Lo hice con alegría Jeg gjorde det med glæde
(sammen) med Sale con sus amigos Hun går ud med sine venner
mod/imod Jugaron con/contra el Real Madrid
De spillede mod Real Madrid
overfor/imod (ved navneord, der udtrykker følelse, sindsbevægelse, interesse, o. lign.) (ofte sammen med para) Juan siempre es bueno con su hermana  Juan er altid sød over for sin søster
Es tímida con los chicos Hun er genert overfor drenge
Pedro es cariñoso (para) con su novia  Pedro er kærlig overfor sin kæreste
con + navneform: hvis Con estudiar mucho, aprobarás Hvis du studerer meget, vil du bestå.
con + navneform: ved at Con irnos no hemos conseguido nada Vi har ikke opnået noget ved at gå.

CONTRA: mod/imod

mod/imod (ved fjendskab, modstand, modsætning) Se produjo una sublevación contra el Rey Der opstod et oprør mod kongen.
Había una fuerte oposición contra la ley Der var stor modstand mod loven.
Contra todo prognóstico ganó Real Madrid Stik imod enhver prognose vandt Real Madrid
Nadan contra el corriente De svømmer mod strømmen
i modstrid med: imod/mod (vaner, love, aftaler) Has actuado contra la ley Du har ageret i modstrid med/imod loven
Se casó con un extranjero contra la costumbre de su cultura Hun giftede sig med en udlænding i modstrid med sædvane i hendes kultur
Viajas a Chile contra lo acordado Du rejser til Chile i modstrid med det aftalte
angive sted: mod/imod Oprimió la carta contra su pecho Hun trykkede brevet mod sit bryst

DE: af, fra

fra: oprindelse, udgangspunkt, Es de Suecia  Hun er fra Sverige
Viene de la oficina  Hun kommer fra kontoret
Tid: de día, de noche…: om dagen, om natten… Hace mucho frío de noche Det er meget koldt om natten
fra…. til De 10 a 3 de la tarde Fra 10 til 3 om eftermiddagen
angiver ejefald, ejendomsforhold, slægtskab El dueño de la casa  Husets ejer
La llegada del tren Togets ankomst
La señora de García Fru García
La abuela de Juan Juans bedstemor
La bicicleta es de Juan Det er Juans cykel
angiver materiale, indhold, mængde, tema La chaqueta es de seda
Jakken er af silke
Una botella de vino En flaske vin
Un kilo de tomates En kilo tomater
Una película de amor En kærlighedsfilm
årsag: af, mod/overfor Está llena de temor
Hun er fuld af frygt
Siento horror de las tormentas Jeg er rædselslagen overfor tordenvejr
Siento pena de mi primo Jeg har ondt af min fætter
ved sammensatte ord Libro de matemáticas
Matematikbog
ved navneord for år, måneder, ugedage, tidspunkt, alder El uno de mayo de 2015 1. maj 2015
A las tres de la tarde Klokken tres de la tarde
Una chica de veinte años En 20-årg pige
stedsangivelse + egennavn El aeropuerto de Barajas Barajas lufthavn
La Avenida de Portugal Portugalalléen
ved pris, værdi, beløb  Un billete de mil euros En 1000 euro seddel
Una casa de 50 mil euros Et hus til 50.000 euros
ved sammenligninger  Menos/más de veinte años Under/over 20 år
Eres menos rico de lo que esperábamos Du er mindre rig end det vi forventede
Eres igual de probre que mi padre Du er ligeså fattig som min far

DESDE: fra..

fra: Angiver et sted eller en tid som udgangspunkt Desde mi habitación diviso el mar a lo lejos Fra mit værelse kan jeg skimte havet i det fjerne
Llegamos a pie desde Madrid Vi kommer til fods fra Madrid
Vivo en Copenhague desde los tres años Jeg har boet i Køhenhavn siden jeg var tre år
Cuenta lo que hizo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde Hun fortæller, hvad hun gjorde fra klokken 9 om morgenen til kl. 8 om aftenen.
fra….til (ved to ydergrænser) Desde los más pobres hasta los más ricos Fra de fattigste til de rigeste

DESDE HACE/HACÍA: i 

i (noget der har varet og stadig varer) Hablan desde hace tres horas De har talt i tre timer (og de bliver ved)
Hablaba desde hacía tres horas De havde talt i tre timer (og de blev ved)

DURANTE: i løbet af, under

varighed (tidsangivelse) Hablamos durante toda la noche  Vi snakkede hele natten
samtidighed mellem to begivenheder (ikke tidsangivelse): under Vivió en Francia durante la Guerra Civil  Hun boede i Frankrig under Borgerkrigen

EN: i, på, om

angiver sted: i, på Vive en un chalet adosado Hun bor i et rækkehus
Los libros están en la mesa Bøgerne ligger på bordet
Bailó en la mesa Hun dansede på bordet.
tidspunkt Mi cumpleaños es en julio Min fødselsdag er/finder sted i juli
i, om ved årstal, årstider, måneder Nacío en 1951 Hun blev født i 1951
En verano hace mucho sol aquí Om sommeren skinner solen meget her.
transportmiddel: i, med Viajar en autobús/tren/metro/avión/barco At rejse med bus/tog/metro/fly/skib
Cruzaron el mar en parteras De krydsede havet i små, usikre både
måde, middel, materiale i,på
Habla en voz muy baja Han taler med meget lav stemme
Habla en inglés con el turista Han taler (på) engelsk med turisten
Los documentos están escritos en tinta Dokumenterne er skrevet med blæk
til: ved forandring Antes de viajar cambiamos coronas en euros før vi rejser, veksler vi kroner til euro
El director convirtió la novela en una película sobresaliente Instruktøren forvandlede romanen til en fremragende film.

ENTRE: mellem, blandt, indbyrdes

imellem, mellem, blandt, indbyrdes el cine está entre el quiosco y el restaurante. Biografen ligger mellem kiosken og restauranten.
Todos los visitados llegaron entre las tres y las seis. Alle gæsterne kom mellem kl. 3 og kl. 6.
Entre las víctimas había muchos niños Blandt ofrene var der mange børn
Entre tú y yo.. Mellem dig og mig..
Debatimos mucho entre nosotros Vi diskuterede meget indbyrdes
Empezaron a discutir entre sí De begyndte at skændes indbyrdes.
De entre: af, ud af (del af en helhed) El más alto de entre ellos se fue Den højeste af dem gik sin vej

HACIA: mod, imod

i retning af, imod Fui hacia el restaurante Jeg gik mod/i retning af restauranten
Su discurso se desvió hacia temas desagradables Hans tale drejede sig mod ubehagelige emner
ved klokkeslæt, årstal..: henimod, omkring Llegué a Copenhague hacia las ocho de la tarde Jeg kom til København hen mod kl. 8 om aftenen.
Su padre murió hacia dos mil diez Hans far døde omkring 2010

HASTA, til, indtil

(helt) til, indtil, før, op til Estoy en Copenhague hasta el miércoles Jeg er i København indtil onsdag
No vuelvo hasta marzo Jeg vender ikke tilbage før marts
Te pagaré hasta mil euros Jeg vil betale dig op til 1000 euros
El aqua le subió hasta/a la cintura Vandet steg ham op til livet.
Los alpinistas subieron hasta/a la cumbre Bjergbestigerne klatrede helt op til toppen
desde… hasta (fra……. til) Desde la estación hasta mi piso hay unos 300 metros  Fra stationen til min lejlighed er der ca. 300 m.

MEDIANTE: ved at

middel, måde: ved at, gennem, ved hjælp af(por medio de/con la ayuda de/con) hacemos cálculos mediante programas de ordenador Vi laver udregninger ved hjælp af computerprogammer.

PARA, for, til, for at

hensigt (for at), mål Estudio para conseguir un buen trabajo  Jeg studere for at få et godt job
til, for = bestemt for Calienta el aqua para el té Han varmer vandet til teen
Tiene mucho dinero para ropa Hun har mange penge til tøj
No tienen dinero para divertirse De har ingen penge at more sig for
El regalo es para ti Gaven er til dig.
Están ahorrando dinero para la casa De sparer penge op til huset
til = i retning af, imod (hacia)
Vamos para allá Vi tager derhen
Salimos para Cuba dentro de un mes Vi tager afsted til Cuba indenfor en måned
til (tid, frist) Invité a todos para el miércoles Jeg inviterede alle til onsdag
bestemt tid: til Lo dejo para el fin de semana Jeg lader det ligge til weekenden
Faltan dos semanas para su boda Der er to måneder til deres bryllup
mening, synspunkt: for, Para mí un coche es un lujo For mig er en bil luksus
tid: omkring (til) El libro estará en las tiendas para mayo Bogen vil være i butikkerne omkring maj
Nos veremos para el próximo año Vi ses næste år
Nos veremos para tu fiesta de cumpleaños Vi ses til din fødselsdagsfest
para dentro de (indenfor) La cena estará lista para dentro de 2 horas Aftensmaden vil være klar til omkring 2 timer

POR: på grund af, for, ad

årsag, motiv: på grund af, for Lo hago por ti Jeg gør det for dig
No puedo leer por el sol Jeg kan ikke læse på grund af solen
No vine por el mal tiempo Jeg kom ikke på grund af dårligt vejr
Se enfada con su madre por la discusión Han blev vred på sin mor på grund af skænderiet
Está ahorrando dinero por la casa Han sparer penge op på grund af huset
Le echaron del club por borracho De smed ham ud af klubben på grund af druk
Llegó tarde por haberse dormido Hun kom for sent fordi hun havde sovet over
for (ved følelser) (også a, hacia) Tiene miedo por los perros Han er bange for hunde
efter (ved bevægelsesverber: ir, venir, salir m.v. (en busca de) fueron al supermercado a por café De gik hen til supermarkedet efter kaffe
Fuí a los correos a por un paquete Jeg hen til posthuset efter en pakke
måde, middel: ad, i hacen el viaje por carretera De rejser ad landevejen
Hablan por teléfono De taler i telefon
sted: heromkring Hay un restaurante fenomenal por aquí Der er en fænomenal restaurant heromkring
på kryds og tværs af, rundt i Viajaron por España todo el verano De rejste rundt i Spanien hele sommeren
via, ad Regresamos por Suiza Vi vendte tilbage via Sweiz
Bajamos por la escalera Vi gik ned ad/via trappen
Tid: omkring Llegaron por el mes de mayo De kom omkring maj måned
el libro estará en las tiendas por mayo Bogen vil være i forretningerne omkring maj
Pris, mængde: for Compré un coche por 3 mil euros Jeg købte en bil for 3000 euros
Cantó por primera vez Hun sang for første gang
til gengæld for Le doy mil euros por este coche Jeg giver ham 1000 euros for denne bil
agens: af
Adriana fue secuestrada por dos hombres Adriana blev kidnappet af to mænd
Uanset/ligegyldigt hvor meget….
Por mucho que llores, no te daré un helado Uanset hvor meget du græder, får du ikke en is
forbi (ved ir, venir, pasar, entrar, llegarse) Pasamos por su casa Vi kom forbi hans hus.

SEGÚN, ifølge

Ifølge, Según tú, Gabriel es un desastre Ifølge dig er Gabriel en katastrofe
I overensstemmelse med, efter Todo sucedió según mis predicciones Alt skete i overensstemmelse med mine forudsigelser
‘afhængigt af’/alt efter Iremos a un sitio o a otra según el dinero que tengamos Vi vil tage et eller andet sted hen, alt efter pengene vi har

SIN, uden 

angiver savn eller mangel: uden Es muy triste envejecer sin nadie al lado Det er meget trist at blive ældre uden nogen ved ens side.
No debes andar sin abrigo Du bør ikke gå rundt uden frakke
Los padres se fueron sin despedirse Forældrene tog af sted uden at sige farvel
Llevo tres años sin escribirle Det er 3 år siden jeg har skrevet til ham
SOBRE
 oven på, på  Le puso un mano sobre la espalda Hun lagde en hånd på hans skulder
Pone el libro sobre la mesa Hun lægger bogen på bordet
(hen)over Han construido un nuevo puente sobre el río De har lavet en bro henover floden
over, på El gato se lanzó sobre el ratón Katten kastede sig over musen
La responsabilidad recae sobre Jorge Ansvaret falder på Jorge
tid: omkring  se fue sobre mayo Hun tog afsted omkring maj
Nos vemos sobre las diez Vi ses ved 10-tiden.
ca. Pesa sobre doscientos kilos Han vejer 200 kilo
tema, emne: om
El documental sobre el narcotráfico fue interesante Dokumentaren om narkosmugling var interesant
TRAS
efter Se fueron tras él sin esperarme  De gik efter ham uden at vente på mig
Siempre charlaban tras la cena De snakkede altid efter aftensmaden
PRO
 pro = a favor de, til fordel for Inicieron una campaña pro derechos humanos  De indldte en kampagne til fordel for menneskerettighederne.
VIA
 via Viajé a China via Londres Jeg rejste til Kina via London
Por via Requiere una distribución via Internet Det kræver distribution via Internet.

 

Comments are closed