Tillægsord, gradbøjning

Funktion og form

Más largo, menos inteligente er komparative former (2. grad) af tillægsordene largo og inteligente. Disse former bruges i sammenligninger af personer, dyr eller ting.
El más largo (den længste) el menos inteligente (den mindst intelligente) er superlative former (3. grad). Disse former bruges til at sammenligne en person, dyr eller ting med alle i gruppen/kategorien.

 

Gradbøjning med más que

1. grad 2. grad (komparativ) 3. grad (superlativ)
alto, alta, altos, altas más alto, más alta, más altos, más altas el más alto, la más alta, los más altos, las más altas
Roberto es un chico alto Juan es más alto que Roberto Juan es el chico más alto

 

Komparativ (2. grad): más + tillægsord + que
superlativ (3. grad): el/la/los/las (+ navneord) + más + tillægsord (+de)
Alberto es más trajabador que su padre/ Alberto er flittigere end sin far Alberto es el más trabajador de su familia/Alberto er den flittigste i sin familia
El Everest es más alto que el Teide/Everest er højere end Teide. El Everest es la montaña más alta del mundo/Everest er det højeste bjerg i verden.
Madrid es la ciudad más grande de España /Madrid er Spaniens største by

Gradbøjning med menos que

Komparativ (2. grad): menos + tillægsord + que superlativ (3. grad): el/la/los/las (+ navneord) + menos + tillægsord + de
Paraguay está menos poblado que Uruguay/Paraguay er mindre befolket end Uruguay. Paraguay es el país menos poblado de América del Sur/Paraguay er det mindst befolkede land i Sydamerika.
Hugo es menos simpático que Rodri/Hugo er mindre sympatisk end Rodri. Hugo es el menos simpático de mis amigos/Hugo er den mindst sympatiske af mine venner.

Tillægsord med både regelmæssige og uregelmæssige former

1. grad 2. grad 3. grad
grande mayor (ældre) el/la mayor; los/las mayores
más grande/mas grandes (størrelse) el/la más grande; los/las más grandes
pequeño menor (yngre) el/la menor; los/las menores
más pequeño/más pequeña/más pequenos/más pequenas (størrelse) el más pequeno/la más pequeña/los más pequeños/las más pequeñas
malo peor el/la peor: los/las peores
más malo/más mala/más malos/más malas (karakter/væsen) el más malo/la más mala/los más malos/las más malas
bueno mejor el/la mejor: los/las mejores
más bueno/más buena/más buenos/más buenas (karakter/væsen) el más bueno/la más buena/los más buenos/las más buenas

Uregemæssige former af grande og pequeño bruges om alder og ved abstrakte ord

Regelmæssige former af malo og bueno bruges om karakter/væsen

Eksempler:

 • Mario es mayor que Javi/ Mario er ældre end Javi. Mario es el mayor /Mario er den ældste
 • Los niños de la calle en Nicaragua viven en la mayor pobreza: Gadebørnene i Nicaragua lever i den største fattigdom
 • Madrid es más grande que Barcelona. Madrid es la (ciudad) más grande./Madrid er større end Barcelona. Madrid er den største by.
 • María es menor que su hermano /Maria er yngre end hendes bror: María es la menor /María er den yngste
 • Esta ciudad es más pequeña que aquella. Dinamarca es el país más pequeño de Escancinavia/Denne (her) by er mindre end den der: Danmark er det mindste land i Skandinavien.
 • Tu ordenador es peor que el mío/Din computer er værre/dårligere end min. Tu ordenador es el peor /Din computer er den dårligste.
 • Estas naranjas son las mejores de España/Disse appelsiner er de bedste i Spanien/ Las naranjas de España son las mejores /Appelsinerne fra Spanien er de bedste.
 • Esta chica es la chica más mala aquí /denne pige er den værste pige her.

End mig/dig ……. más/menos que yo/tú/él/ella/usted/nosostros/vosotros/ellos/ustedes
End min/din…….más/menos que el mío/el tuyo/el suyo/el nuestro/el vuestro/el suyo (husk mío osv kan bøjes i køn og tal: la mía/los míos/las mías…).

Eksempler:

 • Mi hermano es más listo que yo/que tú/que él/…/min bror er smartere end mig/dig/ham…
 • Su ordenador es menos potente que el mío/el tuyo…./ Hans computer er stærkere end min/din…
 • Este piso es más caro de lo que pensaba/Denne lejlighed er dyrere end jeg troede
 • Hoy es el día más feliz de mi vida/I dag er den lykkeligste dag i mit liv
 • Elena es la chica más inteligente que conozco/Helene er den mest intelligente (som) pige jeg kender
 • Este televisor es el mejor, pero también es el más caro: dette fjernsyn er det bedste men det er også det dyreste
 • Este televisor es el más caro/dette fjernsyn er det dyreste (af fx alle i forretningen)’

 

Andre sammenligninger:

 • Tan alto como: så høj som
 • tan grande como: så stor som
 • igual de alegre/lige så glad
 • igual de rápida/lige så hurtig
 • más de (ved tal): mere end

Disse sammenligninger, komparativ udtryk bruges til at angive om en vis kvalitet (høj/stor/glad/hurtig) er ens i to personer, dyr eller ting.

Eksempler

 • Sonia es tan guapa como su madre/Sonja er lige så smuk som sin mor
 • El tren no es tan rápido como el avión/tog er ikke så hurtigt som fly
 • Rosa es igual de alegre que Jorge/Rosa er lige så glad som Jorge
 • Rosa y Jorge son igual de alegres/Rosa og Jorge er lige glade
 • Una bici y una moto no son igual de rápidas/En cykel og en motorcykel er ikke lige hurtige

Kongruens

Der skal være overensstemmelse i køn og tal mellem navneordet og det tillægsord der bruges i sammenligningen:

 • El televisor pequeño no es tan caro como el grande/Det lille fjernsyn er ikke så dyr som det store
 • Los hijos de Andrés no son tan guapos como él/ Andres’ børn er ikke så kønne som ham
 • Tú no eres tan guapo como yo/Du er ikke så køn som mig
 • Mi hermano y yo somos igual de altos /min bror og jeg er lige høje
 • Los argentinos son muy agradables. Pues los chilenos son igual de agradables/Argentinerne er meget behagelige. Og chilenerne er lige så behagelige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed