Konjunktiv tider

Form: nutid

Konjunktiv nutid kendetegnes ved, at

udsagnsord fra 1 bøjning får ændret a til e i personendelserne

udsagnsord fra 2. og 3. bøjning får ændre e (eller i) til a i personendelserne

 1. bøjning
cant-ar: at synge
2. bøjning
com-er: at spise
3. bøjning
sub-ir: at stige, gå op
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
cante
cantes
cante
cantemos
cantéis
canten
coma
comas
coma
comamos
comáis
coman
suba
subas
suba
subamos
subáis
suban

Udsagnsord, der diftongerer (fx querer, poder) , får vokalskifte (fx pedir) eller både diftongerer og får vokalskifte (sentir, dormir):

quer-er = at ønske, elskepod-er = at kunneped ir = at bestille, bede omsent-ir = at føledorm-ir = at sove
quiera
quieras
quiera
queramos
queráis
quieran
pueda
puedas
pueda
podamos
podáis
puedan
pida
pidas
pida
pidamos
pidáis
pidan
sienta
sientas
sienta
sintamos
sintáis
sientan
duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis
duerman
Andre
cerrar, empezar, gobernar, pensar, defender, entender, perder m.fl-ar: contar, costar, encontrar, recordar, sonar, soñar, volar m.fl
-er: llover, morder, mover, soler, volver m.fl
conseguir, corregir, elegir, impedir, seguir, sonreir, servir m.fldivertir, herir, preferir, mentir m.fl.morir

Uregelmæssgige udsagnsord

nutids konjunktiv danner stamme ud af 1. person ental i nutid, indikativ (den almindelige nutid). Derfor er de udsagnsord, der er uregelmæssige i 1. person nutid indikativ også uregelmæssige i nutid konjunktiv fx salgo får verbalstammen salg- og får dertil tilføjet personendelserne. Dette gælder alle udsagnsord, der får tilføjelsen -go i 1. person nutid (venir, tener, osv). voy, soy, estoy, doy opfører sig lidt anderledes. Kig i listen nedenfor:

caber: quepo
caer: caigo
conocer: conozco
dar: doy
decir: digo, (e►i)
estar: estoy
haber: he
hacer: hago
ir: voy
oír: oigo
poner: pongo
saber: sé
salir: salgo
ser: soy
tener: tengo,
traducir: traduzco
traer: traigo
valer: valgo
venir: vengo,
ver: veo
quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan
caiga, caigas, caiga caigamos, caigáis, caigan
conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan
dé, des, dé, demos, deis, den
diga, digas, diga, digamos, digáis, digan
esté, estés, esté, estemos, estéis, estén
haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan
haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan
vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan
ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan
sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan
sea, seas, sea, seamos, seáis, sean
tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan
traduzca, traduzcas, traduzca, traduzcamos, traduzcáis, traduzcan
traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan
valga, valgas, valga, valgamos, valgáis, valgan
venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan
vea, veas, vea, veamos, veáis, vean.

Uregelmæssig stavemåde:

Uregelmæssigheden gælder også for de udsagnsord, der har en staveuregelmæssighed, dvs de er blevet ændret for at bibeholde en bestemt udtale af fx g eller c:

c ændres til qu foran e: buscar: busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen
c ændres til z foran a og o: vencer: venza, venzas, venza, venzamos, venzáis, venzan
g ændres til gu foran e: pagar: pague, pagues, pague, paguemos, paguéis, paguen
g ændres til j foran a eller o: coger: coja, cojas, coja, cojamos, cois, cojan
gu ændres til g foran a eller o: seguir: siga, sigas, siga, sigamos, siis, sigan
gu ændres til gü foran e: averiguar: averigüe, averigües, averigüee, averigüemos, averigüéis, averigüen
z ændres til c foran e: empezar: empiece, empieces, empiece, empecemos, empeis, empiecen.
i ændres til y mellem to vokaler: construir: construya, construyas, construya, construyamos, construyáis, construyan
h tilføjes foran initialt ue: oler: huela, huelas, huela, olamos, oláis, huelan
i ændres til í i nogle iar verber: enviar: envíe, envíes, envíe, enviemos, enviéis, envíen
u ændres til ú i –uar: continuar: continúe, continúes, continúe, continuemos, continuéis, continúen.

 

Datid/imperfecto

Der er kun én tid i datid, men til gengæld har denne tid 2 former, som bruges stort set lige meget og derfor bør man kende dem begge. Formerne dannes egentlig ud fra 3. person flertal i pretérito indefinido (handlingsdatiden) -derfor den lidt specielle tilføjelse til stammen:

  • cantar  bliver til cant-a-ra eller cantase
  • comer bliver til com-i-era eller comiese
  • subir bliver til sub-i-era eller subiese
 1. bøjning
cantar = at synge
2. bøjning
comer = at spise
3. bøjning
subir = at stige, gå op
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
cantara/cantase
cantaras/cantases
cantara/cantase
cantáramos/cantásemos
cantarais/cantaseis
cantaran/cantasen
comiera/comiese
comieras/comieses
comiera/comiese
comiéramos/ comiésemos
comierais/ comieses
comieran/comiesen
subiera/subiese
subieras/subieses
subiera/subiese
subiéramos/ subiésemos
subierais/subieseis
subieran/subiesen

De udsagnsord, der diftongerer i nutid får ingen ændringer i datid. De bøjes, som regelmæssige udsagnsord indenfor deres hovedbøjning.
De udsagnsord, der får vokalskifte berøres i konjunktiv datid: ‘

Pedir bliver til: pidi-era, pidieras, pidiera, pidiéramos, pidierais, pidieran
Sentir bliver til: sinti-era, sintieras, sintiera, sintiéramos, sintierais, sintieran
Dormir bliver til: durmi-era, durmieras durmiera, durmiéramos, durmierais, durmieran

Uregelmæssige udsagnsord

De udsagnsord der er uregelmæssige i pretérito indefinido er det også i datidskonjunktiv. Dette gælder også udsagnsord, der får en uregelmæssig stavemåde – sidstnævnte er inkluderet i nedenstående liste.

Andar: anduviera, anduvieras, anduviera, anduviéramos, anduvierais, anduvieran
Dar: diera, dieras, diera, diéramos, dierais, dieran
Estar: estuviera, estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais, estuvieran
Haber: hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais, hubieran
Poder: pudiera, pudieras, pudiera, pudiéramos, pudierais, pudieran
Poner: pusiera, pusieras, pusiera, pusiéramos, pusierais, pusieran
Querer: quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisierais, quisieran
Saber: supiera, supieras, supiera, supiéramos, supierais, supieran
Tener: tuviera tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran
Venir: viniera, vinieras, viniera, viniéramos, vinierais, vivieran
Caer: cayera, cayeras, cayera, cayéramos, cayerais, cayeran
Leer: leyera, leyeras, leyera, leyéramos, leyerais, leyeran
Oír: oyera, oyeras, oyera, oyéramos, oyerais, oyeran
Huir: huyera, huyeras, huyera, huyéramos, huyerais, huyeran
Traducir: tradujera, tradujeras, tradujera, tradujéramos, tradujerais, tradujeran
Traer: trajera, tarjeras, trajera, trajéramos, trajerais, trajeran
Decir: dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran
Ir/ser: fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran
Reír: riera, rieras, riera, riéramos, rierais, rieran
Reñir: riñera, riñeras, riñera, riñéramos, riñerais, riñeran

 

 Før nutid (perfecto) og før datid (plusquamperfecto)

Dannes af hjælpe udsagnsordet haber i nutid konjunktiv (førnutid) og  i imperfektum konjunktiv (før datid) + kort tillægsform:

Før nutid
Pretérito perfecto
Hjælpeudsagnsord:
haber
Kort tillægsformer
yo

él, ella, usted
nosotros/- as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan
trabajado
comido
subido
uregelmæssiger former
Før datid
Plusquamperfecto
hjælpeudsagnsordKor tillægsform
yo

él, ella, usted
nosotros/as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
hubiera/hubiese
hubieras/hubieses
hubiera/hubiese
hubiéramos/hubiésemos
hubierais/hubieseis
hubieran/hubiesen
trabajado
comido
subido
uregelmæssige former

 

 

 

 

Comments are closed