Pretérito indefinido (Handling, afsluttet/kort)

Den datidsform, som her kaldes pretérito indefinido, bruges til at fortælle, hvad der skete på på et konkret tidspunkt i fortiden.

Form:

Person

1. bøjning:

trabaj-ar

2. bøjning:

com-er

3. bøjning:

viv-ir

yo trabajé comí viví
trabajaste comiste viviste
él, ella, usted trabajó com viv
nosotros/-as trabajamos comimos vivimos
vosotros/-as trabajasteis comisteis vivisteis
ellos, ellas, ustedes trabajaron comieron vivieron

Diftongerende udsagnsord fra 1. og 2. bøjning har ingen diftongering eller uregelmæssigheder i preterito indefinido/handlingsdatid.

Diftongerende (fx dormir) og vokalskifte udsagnsord (fx pedir) fra 3. bøjning får vokalændring i 3.person ental og flertal i preterito indefinido:

Person

vokalskifte: pedir

Diftongering og vokalskifte: dormir

yo pedí dormí
pediste dormiste
él, ella, usted pidió durmio
nosotros/-as pedimos dormimos
vosotros/-as pedisteis dormisteis
ellos, ellas, ustedes pidieron durmieron
Andre preferir, mentir, seguir, sentir, divertirse, morir

Uregelmæssige udsagnsord:

Uregelmæssigt udsagnsord

 bøjninger

andar: at spadsere anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
caber: at rumme, få plads cupe, cupiste cupo, cupimos, cupisteis, cupieron
dar: at give di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
decir: at sige dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
estar: at være, befinde sig, ligge, have det estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
haber: at have (kun hjælpeudsagnsord) hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron
hay: der er hubo
hacer: at gøre, lave hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
ir: at gå, komme, rejse, begive sig fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
poder: at kunne pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
poner: at stille, anbringe, lægge, sætte puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
querer: at ville, ønske, holde af, elske quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
saber: at vide, kunne, få at vide, erfare, forstå, kende supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
ser: at være fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
tener: at have, besidde, eje, holde,  bære, beholde tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
traducir: at oversætte traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
traer: at bringe (med), overbringe, bære, have på sig traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
venir: at komme vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
ver: at se vi, viste, vio, vimos, visteis,vieron
+ sammensætninger med ovenstående udsagnsord, fx detener, disponer, producir

 

Ortografiske/staveændringer i preterito indefinido: Formålet med disse ændringer er at bibeholde en udtale som den er i fx navneformen:

 

Ændring

eksempel

andre

c ændres til qu foran e: -car

buscar:  busqué, buscaste, buscó, buscamos, buscasteis, buscaron explicar, publicar, sacar, tocar

g ændres til gu foran e: -gar

pagar: pagué, pagaste, pagó, pagamos, pagasteis, pagaron
 jugar, llegar, obligar, pegar, colgar, tragar, cegar

gu ændres til gü foran e: uar

averiguar:  averigüé, averiguaste, averiguó, averiguamos, averiguasteis, averiguaron

z ændres til c foran e: – zar

empezar:  empecé, empezaste, empezó, empezamos, empezasteis, empezaron
almorzar, avergonzarse, comenzar, cruzar, gozar, rezar

mellem to vokaler ændres i til y: -er/ir/-uir

creer:
creí, creiste, creyó, creimos, creisteis, creyeron caer, leer, oír, construir, destruir, huir, incluir

efter verbalstammer på -ch, -ll eller ñ bortfalder i

reñir: reñí, reñiste, riño, reñimos, reñisteis, riñeron
ceñir, gruñir, henchir, bullir, teñir

efter verbalstammer på j bortfalder i

decir: dije, dijiste dijo, dijimos, dijisteis, dijeron  traer,  verber på -ducir: conducir, producir, traducir

Bemærk: husk at sammensætninger med ovenstående udsagnsord også ændres, fx distraer.

Udsagnsord med særlig betydning i pretérito indefinido:

 • Conocer: lærte at kende: Andrés y Vanessa se conocieron en un parque.
 • saber: fik at vide: Ayer Julia supo que no podía ir al fútbol con Andrés
 • ser: blev: Felipe Gonzales fue presidente en 1981
 • tener: fik: Mi abuelo tuvo cáncer …

Brug

Pretérito indefinido bruges som nævnt til at fortælle hvad der skete på et konkret tidspunkt i datiden. Det fortæller om en enkelt, afsluttet handling, fx

 • anoche estudié/ i aftes studerede jeg.
 • ayer trabajaron mis padres  / i aftes arbejdede mine forældre
 • el verano pasado llovió todos los días /sidste sommer regnede det hver dag

Den fortidige, afsluttede handling kan godt have en vis udstrækning:

 • La Guerra Civil española estalló el 18 de julio de 1936 y duró 3 años /Den spanske borgerkrig brød ud den 18. juli 1936 og varede i 3 år
 • Cuando era joven/de joven vivió 3 meses en Argentina /da hun var ung/som ung boede hun 3 måneder i Argentina.

Indenfor det konkret angivne tidspunkt kan en handling godt have gentaget sig et bestemt antal gange:

 • El otro día fui cuatro veces al supermercado /den anden dag var jeg i supermarkedet 4 gange.
 • varias veces fuí a España aquel verano /Jeg tog til Spanien adskillige gange den sommer.
 • Andre udtryk: repetidas veces (gentagne gange); más de una vez (mere end en gang); tantas veces (så mange gange);

Bruges når der angives en række på hinanden efterfølgende afsluttede handlinger:

 • El malhechor disparó a un hombre, después tomó un taxi, fue a un supermercado. Allí mató a cuatro personas / gerningsmanden skød en mand, derefter tog han en taxi, tog hen til et supermarked og der dræbte han 4 personer.

Afbrudte forløb: handlingen, der afbryder står i pretérito indefinido, handlingen der afbrydes i pretérito imperfecto.

 • Luis leía, cuando el rayo cayó en la casa /Luis læste, da lynet slog ned i huset.

Preterito indefenido af ser bruges til at evaluere situationer og kendsgerninger i datiden:

 • Sus padres no fueron muy amables con la camarera
 • Fue muy difícil conseguir un visa. Fue casi imposible.

Tidsangivelser/Adverbiallel /marcadores temporales

Adverbier eller adverbialled, der angiver et konkret tidspunkt i fortiden, kan være:

 • anoche (i aftes), ayer (i går), anteayer (i forgårs)
 • ayer por la tarde: i går eftermiddags
 • el jueves (pasado): i torsdags..
 • el otro día (den anden dag)
 • la semana pasada (sidste uge), el mes pasado (sidste måned), el año pasado (sidste år) o. lign.
 • el sábado por la noche (lørdag aften), o. lign.
 • hace dos meses (for to måneder siden), o. lign.
 • årstal  i fortiden: en 1975
 • dato i fortiden: el 7 de agosto de 1949
 • årstid i fortiden: en el verano de 1975, en el verano pasado (sidste sommer), aquel verano (hin sommer)
 • varios años: Mi sobrino estudió varios años /min nevø studerede adskillige år
 • un rato: Mi perro ladró un rato /min hund gøede en stund.
 • en pocas semanas: Escribió la novela en pocas semanas /hun skrev romanen på få uger.
 • en quince días: Estuvo en España en quince dias
 • toda su vida, toda su juventud: vivíó en Copenhague toda su juventud.
 • mucho tiempo: Estuvieron en Madrid mucho tiempo/de var i Madrid i lang tid.
 • durante unos instantes: corrieron durante unos instantes /de løb i nogle øjeblikke.
 • cuando era joven: da jeg/han/hun var ung
 • de niño/niña, de joven: som barn, som ung

 

 

 

Comments are closed