Gerundio

Gerundio er en form for udvidet tid på spansk. Den angiver, at en handling er i gang.

Form

1. bøjning: -ar
trabajar
2. bøjning: -er
vender
3. bøjning: -ir
aburrir
vokalskifteudsagnsord: -ir
preferir
repetir
dormir
trabaj-andovend-iendoaburr-iendoprefiriendo
repitiendo
durmiendo
leer: leyendo
creer: creyendo
traer: trayendo
caer: cayendo
m.fl.
ir: yendo
oir: oyendo
construir: construyendo
venir: viniendo
bullir: bullendo
m.fl.
mentir: mintiendo
reñir: riñendo
morir: muriendo
sentir: sintiendo
divertir: divirtiendo
m.fl.

Gerundioformen er en ufuldstændig form (infinit udsagnsord: ikke personbøjet udsagnsord). Gerundio optræder

 1. sammen med hjælpeudsagnsord, ofte estar, men også ir, seguir, llevar, se under funktion.
 2. alene med samme grundled som det personbøjede udsagnsord, se under andre funktioner
 3. alene med eget grundled, se under andre funktioner.

dvs den kombineres ofte med et hjælpeudsagnsord for at udtrykke hvem der udfører handlingen (person og tal) og hvornår (tid). Hjælpeudsagnsordet er meget hyppigt estar:

 Hjælpeudsagnsord:
estar
Gerundiotilbagevisende udsagnsord
ducharse: at tage brusebad
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
estoy
estás
está
estamos
estáis
están
trabajando
vendiendo
subiendo
me estoy duchando
estoy duchándome

 

Funktion

Estar + gerundio udtrykker, at en handling er i gang. På dansk kan vi udtrykke dette på forskellig måde: være ved/i færd med at gøre noget/sidde og gøre noget/stå og gøre noget/ligge og gøre noget, osv.

Estoy escribiendo una carta /jeg sidder og skriver et brev/jeg er ved at skrive et brev, osv.

Hay/había + gerundio: había dos hombres esperando a Pedro / der var to mænd, der stod og ventede på Pedro.

Gerundio som beskriver, hvordan en handling sker: Los niños siempre hablan gritando: Børnene råber altid.

Verbum + gerundio udtrykker samtidighed: Me encanta conducir escuchando la radio /jeg er vild med at køre bil og lytte til radioen (samtidigt)

Normalt viser gerundio tilbage til grundleddet i sætningen: Siempre desayuno leyendo el periódico/jeg spiser altid morgenmad mens jeg læser avisen.

Efter visse udsagsord kan gerundio vise tilbage til genstandsleddet: ver (se), pintar (male), dibujar (tegne), fotografiar (fotografere), hacer una foto (fotografere), imaginar (forestille sig), sorprender (overraske), recordar (mindes, huske), conocer (lære at kende):

 • Vi a un perro cruzando la calle: jeg så en hund krydse gaden.
 • Picasso pintó la mujer descansándose: Picasso malede kvinden, mens hun slappede af.
 • Los padres recuerdan a su hijo dando sus primeros pasos: Forældrene husker deres søn tage de første skridt.

Gerundio sammen med andre udsagnsord:

Gerundio sammen med andre udsagnsord
ir/venir + gerundio udtrykker noget der sker efterhånden/lidt efter lidt/gradvist voy aprendiendo mucho/jeg lærer efterhånden meget
vas corriendo/du kommer løbende
viene pensando que no es posible/han går og tænker på, at..
nos vamos haciendo viejos/Vi går og bliver gamle
vais teniendo menos memoria/du får dårligere og dårligere hukommelse
van mejorando mucho/De bliver bedre og bedre
seguir/continuar + gerundio udtrykker at man stadig/fortsætter/bliver ved med at gøre noget sigo trabajando/eg arbejder fortsat
sigues creyendo en dios/du tror stadig på gud
sigue cantando toda la noche/Han bliver ved at synge…
seguimos discutiendo/vi skændes/diskuterer fortsat
seguís festejando/ I fester stadig
siguen corriendo: De løber fortsat
llevar + gerundio
Udtrykker noget man har gjort over et stykke tid (dansk før nutid) og stadig gør
Llevo tres años viviendo con mi novio/
Jeg har boet sammen med min kæreste i tre år.
Llevas mucho tiempo esperando aquí/ Du har ventet her længe.
Lleva tres años trabajando de socorrista/Han har arbejdet som livereder i tre år.
Llevo esperando desde las ocho/ Jeg har ventet siden kl. 8.
Gerundio kan beskrive måden en handling sker på sammen med næsten alle udsagnsordSale corriendo /han kom løbende ud.
Vienen cantando: de kommer syngende
Se marchó silbando: han gik afsted fløjtende.
Los niños se marcharon llorando/Børnene gik grædende afsted.

Gerundio kan udtrykke en samtidig handlingMe encanta ir en bici escuchando música/jeg er vild med at cykle mens jeg hører musik.
Genstandsled + gerundio kan findes efter følgende verber:
ver, pintar, dibujar, fotografiar, hacer una foto, imaginar, sorprender, recordar, conocer, coger, encontrar

La policia cogió a un ladrón robando en el supermercado./Politiet fangede en tyv der var i færd med at stjæle i et supermarked.
Ayer los niños vieron a un perro dando un paseo solo. Igår så børnene en hund gå tur alene.

Se endvidere under verbalperifraser

Gerundio + evt. tidsangivelse fx, este mes, este año, últimamente, o.lign. kan angive, at situationen er midlertidig:

 • Normalmente Carlos trabaja en España, pero este mes está trabajando en Argentina: Normalt arbejder Carlos i Spanien, men i denne måned arbejder han i Argentina.
 • Marcelino está viviendo en Barcelona este año: Marcelino bor i Barcelona i år (midlertidigt).
 • Últimamente estoy leyendo muy poco: i den seneste tid har jeg læst meget lidt

Gerundio + evt tidangivelser fx todo el rato (hele tiden), siempre (altid), a todas horas (altid, til enhver tid), todo el día (hele dagen) kan bruges til at udtrykke kritik og/eller irritation:

 • Estáis todo el tiempo chateando en Facebook, no trabajáis: I chatter hele tiden på Facebook, I arbejder ikke.
 • Estás pensando en Belen todo el día: Du tænker kun på Belen hele dagen

Ordstilling

Tilbagevisende udsagnsord: Det tilbagevisende stedord kan placeres før eller efter gerundio:

 • estoy lavándome eller me estoy lavando
 • estás lavándote eller te estás lavando
 • está lavándose eller se está lavando
 • estamos lavándonos eller nos estamos lavando
 • estáis lavandoos eller os estáis lavando
 • están lavandose eller se están lavando
 • Mercedes siempre está quejándose eller Mercedes se está quejando siempre

Personlig stedord som genstandsled:

 • Está escuhando la radio: está escuchándola eller la está escuchando /han sidder og lytter til radioen. Han sidder og lytter til den.
 • Están cogiendo a los ladrones: están cogiéndolos eller los están cogiendo/De er i gang med at fange tyvene. De er i gang med at fange dem.
 • Vicente lleva tres horas esperándote eller  Vicente te lleva esperando tres horas:  Vicente har ventet tre timer på dig..

Andre funktioner:

Gerundio alene med samme grundled som det personbøjede udsagnsord

Det kan udtrykke en samtidighed, men det kan også angive omstændigheder som fx måde, tid, indrømmelse, middel, årsag.

 • Estudiando tan poco no aprobarás /Hvis du studerer så lidt, vil du ikke bestå (betingelse)
 • Los mineros sobrevivieron soñando con la libertad/minearbejderne overlevede ved at drømme om friheden (middel)
 • Rompiendo el cristal de la ventana de la cocina el ladrón entró en la casa/tyven kom ind i huset ved at slå køkkenvinduet i stykker (middel)
 • Los niños pasaron toda la tarde jugando/børnene tilbragte hele eftermiddagen med at lege (måde).
 • Viendo que el avión no llegaba, abandonaron el aeropuerto/Da de så, at flyet ikke kom, forlød de lufthavnene (årsag)
 • Aun siendo la prima del jefe, fue despedida /Selvom hun var chefens kusine, blev hun afskediget (indrømmelse)

Bemærk: handlingen i gerundio skal som hovedregel være samtidig med handlingen i det personbøjede verbum.

Gerundio med eget grundled

Aun trabajando mucho, no les han subido el sueldo a los profesores /selvom de arbejder hårdt, har man ikke sat lærernes løn op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed